UNIMACH     Sempołowskiej 15 lok. 7,     05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska telefon (+48) 665 016 671
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Zadzwoń do nas
(+48) 665 016 671

Napisz do nas e-mail
info@unimach.pl
SIEDZIBA FIRMY


Sprawdź jak dojechać
do naszej firmy UNIMACH

Znajdź produkt

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

I. Postanowienia ogólne.

1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, normują zasady dotyczące zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów i świadczenia usług przez UNIMACH Nowy Dwór Mazowiecki, zwany dalej Sprzedawcą,

na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej Kupującym.

2.

OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedawcą i Kupującym. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednim pisemnym porozumieniem obu stron.

3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej strony umowy, zastosowanie mają postanowienia umowy.

4.

W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.

5.

Niniejsze OWS maja zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawartych w okresie od dnia 20.11.2014

II. Oferty, zawarcie umowy

1.

Zawarcie umowy następuje przez złożenie przez Kupującego zamówienia (pisemnie lub w formie elektronicznej) i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę: listem poleconym lub korespondencją elektroniczną.

2.

Składając zamówienie po raz pierwszy, Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedawcę o kopie następujących dokumentów:

a/ aktualny odpis z KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

b/ decyzja o nadaniu NIP i REGON

3.

Obowiązek przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 2 nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.

III. Cena

1.

Nie podajemy cen na stronie gdyż uzależnione są one od aktualnych promocji producenta oraz kursu EURO. Zalecamy kontakt w celu upewnienia się co do cen konkretnych urządzeń.

2.

Ceny nie obejmuje kosztów związanych z transportem towaru z magazynu Sprzedawcy.

IV. Warunki płatności

1.

Przy pierwszej transakcji zapłata ceny następuje w ten sposób, że w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący jest zobowiązany wpłacić 100 % ceny.

2.

Przy kolejnych transakcjach termin płatności może być odroczony do maksymalnie 30 dni.

3.

Wszelkie płatności winny być dokonywane przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Deutsche Bank Polska S.A. nr konta 31191010482212265311220001 , ze wskazaniem tytułu płatności.

 

V. Realizacja zamówienia

1.

Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, chyba, że Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inny termin zamówienia.

2.

W terminie 3 dni przed zaplanowaną dostawą/odbiorem towaru, Sprzedawca ustala z Kupującym – telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – datę, godzinę i miejsce dostawy/odbioru.

3.

W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizacje zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru, sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o

przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji dostawy.

VI. Dostawa

1.

O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonych zasad.

 

VII. Wady rzeczy sprzedanej

1. Sprzedający zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania towaru przed wysyłką jak i bardzo starannego zapakowania towaru na czas jego wysyłki.

2. Kupujący zobowiązuje się do oględzin towaru przy kurierze a w razie niezgodności do wypełnienia protokołu szkody wraz z kurierem.

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie roku od dnia wydania towaru.

 

 

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy w razie trwającego dłużej niż 14 dni opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu dotychczas zapłaconej kwoty.

3. Sprzedawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości należności.

4. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu siedziby Sprzedawcy.

3. Wszelkie zmiany umów lub zamówień winny być dokonywane w formie pisemnej

pod rygorem nieważności.

Realizacja: Dpl Agency
LOGO UNIMACH